Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

गठन आदेशहरु

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी   समिति गठन आदेश, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति

    २०७५।११।२०

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाकामा रहने भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्न समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम ”मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.  परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-

(क)   “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

३.    समितिको गठन :

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग     – अध्यक्ष

(ख)   प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग            – सदस्य

(ग)   मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्ग       – सदस्य

(घ)   अध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ्ग           – सदस्य

(ङ)   प्रमुख, नापी कार्यालय, मुस्ताङ्ग               -सदस्य-सचिव

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

 समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क)   समितिको कार्य क्षेत्रभित्र परेका जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्नका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको नापी टोली खटाउने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिम खटिएको नापी टोलीले जग्गा नाप नक्सा गर्दा दफा 6 बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेको छ छैन यकिन गर्ने र कार्यविधि बमोजिमको प्रकृया नपुगेको भए सो पूरा गरी नाप नक्सा गर्ने गरी निर्देशन दिने ।

५‍‍. समितिको बैठक

(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक बस्नको लागि समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिव सहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा समितिले आवश्यकता अनुसारका विज्ञ वा सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यविधि

जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्नका लागि खटिएको नापी टोलीले देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :-

(क)   समितिको कार्य क्षेत्रभित्र परेको जग्गा नाप नक्सा शुरु गरिने विषयको सात दिने सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका र नाप गर्ने स्थानमा सबैले देख्ने गरी प्रकाशन गर्ने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा जग्गाको साँध सिमाना यकिन गर्ने, नक्सा गर्ने, फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टर तयार गर्ने,

(ग)   जग्गा नाप नक्साको काम समाप्त भएपछि दाबी उजूरीको लागि जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-२ बमोजिम सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने,

(घ)   खण्ड (ग) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझ्ने पक्षले जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-५ को ढाँचामा समिति समक्ष दिएको उजूरी दर्ता गरी सो उपर सात दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने,

(ङ)   खण्ड (ग) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कुनै दाबी उजूर नपरेमा वा दाबी उजूर परेकोमा खण्ड (घ) बमोजिमको निर्णय पश्चात् जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने ।

७. समितिको कार्यालय

समितिको कार्यालय नापी कार्यालय, मुस्ताङ्गमा रहनेछ ।

८.    समितिको कार्यक्षेत्र

समितिको कार्य क्षेत्र मुस्ताङ्ग जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ हुनेछ ।

९.    कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी अनसूची-1 बमोजिम व्यवस्था गरी काम सम्पन्न गरिनेछ ।

१०. पारिश्रमिक, भत्ता तथा बैठक भत्ता

(१) समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा आमन्त्रित व्यक्तिहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

(२) समितिमा काजमा खटिने कर्मचारीले शुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर थप भत्ता पाउनेछन् ।

तर ज्यालादारीमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको थप भत्ता पाउने छैनन् ।

११. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था

समितिको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-२ बमोजिमको बजेट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय मार्फत समितिलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

१२. निर्णय कार्यान्वयन, प्रमाणित तथा बरबुझारथ

(१) समितिबाट तयार भएको निर्णय, माइन्यूट,  नक्सा,  फिल्डबुक र निर्णय मिसिल लगायत अन्य कागजात जिम्मा लिने, सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र प्रमाणित गर्ने कार्य समितिको सदस्य-सचिवको हुनेछ ।

(२) समितिबाट नाप नक्सा गराई समितिको निर्णय अनुसार जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने तथा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने काम मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्गले    गर्नेछ ।

(3) समितिको सदस्य-सचिवले समितिबाट तयार भएको नक्सा र फिल्डबुक नापी कार्यालय मुस्ताङ्गमा, माइन्यूट, श्रेस्ता तथा अन्य कागजातहरु समितिको कार्य सम्पन्न भएपछि मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्गमा र जिन्सी सामानहरु नापी कार्यालय, मुस्ताङ्गमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१३. समितिको कार्य अवधि

समितिको कार्य अवधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पैँतालीस दिनको हुनेछ ।

अनुसूची-१ कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची-१

(दफा ४ को खण्ड (क) र दफा ९ सँग सम्बन्धित)

कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

क्र.सं.कर्मचारीको विवरणसङ्ख्याकैफियत   
नापी अधिकृत/सर्भेक्षकनापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
सर्भेक्षक/अमिननापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगीनापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगी (जञ्जिदार)१५ज्यालादारीमा भर्ना गरी खटाउने
 जम्मा     २३

अनुसूची -२ समितिको लागि आवश्यक बजेट

अनुसूची -२

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

समितिको लागि आवश्यक बजेट

 

क्र.सं.खर्च शीर्षकरकमपुष्ट्याईँकैफियत 
21119 (भत्ता)1,50,000/-नाप नक्साको कार्यमा खटिने       कर्मचारीहरुको लागि पचास प्रतिशत थप भत्ता र समय समयमा राख्नु पर्ने बैठकको लागि भत्ताका लागि३-ना.अ./सर्भेक्षक,

३-सर्भेक्षक/अमिन र 2-का.स.को लागि (१.५ महिना)

 
222112 (सञ्चार महशुल)2०,०००/-नापी टोलीका लागि टेलिफोन, इन्टरनेट, खर्च र चिठ्ठी, पार्सल, टिकट, कुरियर खर्चका लागि  
322121 (घरभाडा)60,000/-टोली स्थापना गरी नाप नक्साको सूचना प्रकाशनदेखि पूर्जा वितरण सम्म दुई महिनाको लागि30,000/- प्रति महिना 
4२२२११ इन्धन80,000/-नाप नक्साको काममा प्रयोग गरिने सवारी साधनको लागि आवश्यक इन्धनका लागि  
5२२३११ (कार्यालय सम्बन्धी खर्च)75,000/-सूचना प्रकाशन खर्च, नापी टोलीको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द सामानहरुको खरिद, नक्सा श्रेस्ता आदिको छपाई खर्चका लागि  
6२२६१0 (अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च)50,000/-नाप नक्सा कार्यक्रम कार्यान्वयनको

सिलसिलामा हुने भ्रमण खर्च तथा सो  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा हुने खर्चका लागि

  
7२२७११ (विविध खर्च)1,00,000/-सार्वजनिक छलफल, पूर्जा वितरण लगायतको कार्यमा हुने विविध खर्च, अतिथी सत्कार खर्च र हिमाली भेगमा नाप नक्सा गर्दा आवश्यक हुने टेन्ट निर्माण, पोशाक खरिदका लागि  
8२९६११ (सार्वजनिक निर्माण)3,80,000/-मोनुमेन्टेशनका लागि पिल्लर निर्माण गर्न र नियन्त्रण बिन्दु स्थापना तथा नाप नक्सा कार्यमा आवश्यक जञ्जिरदारहरुको ज्यालाको लागिजञ्जिरदारको

खर्चको विस्तृत विवरण

 

 
 जम्मा9,15,000/- (अक्षरेपी रु. नौ लाख पन्ध्र हजार मात्र)

 

 

लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०

लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६१।३।७
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम “लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा 

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा ः

(क) “अस्पताल” भन्नाले लाहान अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित लाहान अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठन 

३. समितिको गठन

(१) लाहान अस्पताल विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन ः–

(क) नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिको प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य
(ग) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य
(घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि अधिकृत स्तर सदस्य
(ङ) उद्योग वाणिज्य संघको सभापति सदस्य
(च) जिल्ला रेडक्रस सोसाईटिको अध्यक्ष सदस्य
(छ) अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित वडाका महिला प्रतिनिधि सदस्य
(ज) स्वास्थ्य सेवामा संलग्न महिलामध्ये समितिले मनोनयन गरेको व्यक्ति सदस्य
(झ) अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिव

(३) उपदफा २ को खण्ड (क) र (ज) बमोजिमका पदाधिकारीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा अन्य कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

४.  समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४.  समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) अस्पतालको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने,
(ख) अस्पताल व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने गराउने,
(ग) अस्पताल व्यवस्थान र संचालनको लागि आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने,
(घ) अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ङ) अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
(च) अस्पतालको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने,
(छ) अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ज) उपरोक्त कार्य कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।

५. समितिको बैठक र निर्णय

५. समितिको बैठक र निर्णय

(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्नेछ ।

(२) समितिको एक तिहाई सदस्यहरूले बैठकको लागि लिखित माग गरेमा समितिको सदस्य–सचिवले समितिको अध्यक्षलाई जानकारी दिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा समितिको सदस्य–सचिवले समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिको सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट छानेका व्यक्तिले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(८) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार महिनामा एक पटक बस्नु पर्नेछ ।
(९) समितिको बैठकमा अपनाईने अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

 

६. समितिको कोष 

६. समितिको कोष

(१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) समितिको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको रकम,
(ख) अस्पतालको सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त रकम,
(ग) अन्य दातृ संस्था वा दाताहरूबाट प्राप्त हुने रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) समितिको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) समितिको नाममा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गरिनेछ ।
(६) समितिको कोषको संचालन अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(७) नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट जुन कार्यक्रमका लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

७. लेखापरीक्षण 

७. लेखापरीक्षण

(१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको हिसाब किताब जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ ।

 

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था 

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

समितिमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुन सक्नेछन् र निजहरूको सेवा र शर्त समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ ।

९. अधिकार प्रत्यायोजन 

९. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क 

१०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।

११. निर्देशन दिने

११. निर्देशन दिने

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिएका निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१२. नियम बनाउन सक्ने 

१२. नियम बनाउन सक्ने

समितिले आफ्नो कार्य संचालनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।८।२
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम “जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा ः
(क) “अस्पताल” भन्नाले महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित जिल्ला अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

 

३. समितिको गठन

३.  समितिको गठन

(१) जिल्ला अस्पताल विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिको प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य
(ग) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य
(घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि अधिकृत स्तर सदस्य
(ङ) उद्योग वाणिज्य संघको सभापति सदस्य
(च) जिल्ला रेडक्रस सोसाईटिको अध्यक्ष सदस्य
(छ) अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित वडाका महिला प्रतिनिधि सदस्य
(ज) स्वास्थ्य सेवामा संलग्न महिला मध्ये समितिले तोकेको व्यक्ति सदस्य
(झ) अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिव

(३) उपदफा २ को खण्ड (क) र (ज) बमोजिमका पदाधिकारीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा अन्य कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) अस्पतालको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने,
(ख) अस्पताल व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने गराउने,
(ग) अस्पताल व्यवस्थान र संचालनको लागि आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने,
(घ) अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ङ) अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
(च) अस्पतालको भौतिक सम्पतिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने,
(छ) अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ज) उपरोक्त कार्य कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।

५. समितिको बैठक र निर्णय

५. समितिको बैठक र निर्णय

(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोके बमोजिम
हुनेछ ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(२) समितिको एक तिहाई सदस्यहरूले बैठकको लागि लिखित माग गरेमा
समितिको सदस्य–सचिवले समितिको अध्यक्षलाई जानकारी दिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा
समितिको सदस्य–सचिवले समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा
समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको
अनुपस्थितिमा समितिको सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट छानेका व्यक्तिले समितिको
बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ । र मत बराबर भएमा
बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(८) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार महिनामा एक पटक बस्नु पर्नेछ ।
(९) समितिको बैठकमा अपनाईने अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गर्न
सकिनेछ

६. समितिको कोष

६. समितिको कोष

(१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) समितिको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन ः–

(क) नेपाल सरकारबाट अस्पताल संचालनको लागि प्राप्त तलबभत्ता वा अनुदानको रकम,
(ख) अस्पतालको सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त रकम,
(ग) अन्य दातृ संस्था वा दाताहरूबाट प्राप्त हुने रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) समितिको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) समितिको नाममा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गरिनेछ ।
(५) समितिको कोषको संचालन अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(६) नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट ज्ुन कार्यक्रमका लागि रकम प्राप्त भएकोछ सो रकम सोही कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

७. लेखापरीक्षण

७. लेखापरीक्षण

१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको हिसाब किताब जाँच्न वा
जचाउन सक्नेछ ।

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

समितिमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुन सक्नेछन् र निजहरूको सेवा र शर्त समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ ।

९. अधिकार प्रत्यायोजन

९. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१०. नियम बनाउन सक्ने

१०. नियम बनाउन सक्ने

समितिले आफ्नो कार्य संचालनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

११. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

११. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।

१२. निर्देशन दिने

१२. निर्देशन दिने

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिएका निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

चौतारा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

चौतारा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।११।२१
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम “चौतारा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।
(ख) “अस्पताल” भन्नाले चौतारा अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र समितिको सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन गरिएको चौतारा अस्पताल विकास समिति सम्झनुपर्छ ।