Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

२० डिसेम्बर १९५२ मा महासभाद्धारा पारित प्रस्ताव ६४० ( २० डिसेम्बर १९५२ मा महासभाद्धारा पारित प्रस्ताव ६४० (७) वमोजिम हस्ताक्षर र ७) वमोजिम हस्ताक्षर र अनुमोदनकोलागि खुला गरिएको अनुमोदनकोलागि खुला गरिएको

लागू भएको मितिः धारा ६ अनुसार, ७ जुलाई १९५४  तदनुसार २३ असार २०११ असार २०११ संविदाकारी पक्षहरु,
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लिखित पुरुष र महिलाका अधिकारहरुको समानताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न इच्छुक हुँदै, प्रत्येक व्यक्तिसंग स्वतन्त्रतापूर्वक छानिएका प्रतिनिधिहरु मार्फत आफ्नो देशको सरकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भाग लिन पाउने अधिकार र आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहुंचको अधिकार रहेको कुरालाई मान्यता दिदै, तथा संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्रका व्यबस्थाहरु अनुसार राजनीतिक अधिकारको उपभोग र प्रयोगमा पुरुष र महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन इच्छुक हुंदै,
यस उद्देश्यको लागि महासन्धि सम्पन्न गर्न दृढ भएकोले, देहाय बमोजिमका कुराहरुमा सहमत छन्ः

धारा २

महिलाहरु कुनै पनि भेदभाव विना पुरुष सरह राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक रुपले निर्वाचित हुने सबै निकायहरुको निर्वाचनकालागि योग्य हुनेछन् ।

धारा ३

महिलाहरु कुनै पनि भेदभाव विना पुरुष सरह राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक पद धारण गर्न र सम्पूर्ण सार्वजनिक कामहरु गर्न पाउने छन् ।

धारा ४

१. यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको कुनै सदस्यको तफबाट तथा महासभाले सम्बोधन गरी आमन्त्रण गरेको अन्य कुनै राष्ट्रको तर्फबाट हस्ताक्षर हुनका लागि खुला रहनेछ ।
२. यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र अनुमोदनका लिखतहरु संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

धारा ५

१. यो महासन्धि धारा ४ को प्रकरण १ बमोजिमका सबै राष्ट्रहरुबाट सम्मिलन हुनका लागि खुला रहनेछ ।
२. सम्मिलनको लिखत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष दाखिला भएपछि सम्मिलन प्रभावकारी हुनेछ ।

धारा ६

१. अनुमोदन वा सम्मिलनको छैठौं लिखत दाखिला भएको मितिले नब्बेऔं दिनदेखि यो महासन्धि लागू हुनेछ ।
२. अनुमोदन वा सम्मिलनको छैठौं लिखत दाखिला भएपछि यो महासन्धिको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने प्रत्येक राष्ट्रको हकमा सो राष्ट्रले आफनो अनुमोदन वा सम्मिलनको लिखत दाखिला गरेको मितिले नब्बेऔं दिनदेखि यो महासन्धि लागू हुनेछ ।

धारा ७

कुनै राष्ट्रले हस्ताक्षर, अनुमोदन वा सम्मिलन गर्दा यस महासन्धिको कुनै धाराको सम्बन्धमा आरक्षण पेश गरेको अवस्थामा महासचिवले महासन्धिका पक्ष भईसकेका वा हुनसक्ने सबै राष्ट्रहरुलाई सो आरक्षणको पाठ संप्रेषण गर्नेछन् । सो आरक्षणको विरोध गर्ने कुनै पनि राष्ट्रले सो को संप्रेषण प्राप्त गरेका मितिले (वा महासन्धिको पक्ष भएको मितिले) नब्बे दिनभित्र आफूले सो आरक्षण स्वीकार नगर्ने कुराको सूचना महासचिवलाई दिन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो राष्ट्र र आरक्षण राख्ने राष्ट्रका बीच यो महासन्धि लागू हुने छैन ।

धारा ८

१. कुनै पनि राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई लिखित सूचना दिएर यो महासन्धि परित्याग गर्न सक्नेछ । महासचिवले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षपछि परित्याग लागू हुनेछ ।
२. पक्ष राष्ट्रहरुको संख्या छ भन्दा कम बनाउने परित्याग लागू भएको मितिदेखि यो महासन्धि अप्रभावकारी हुनेछ ।

धारा ९

यस महासन्धिको ब्याख्या वा प्रयोगको सम्बन्धमा दुई वा सो भन्दा बढी संविदाकारी राष्ट्रहरुका बीच उत्पन्न हुनसक्ने कुनै विवादको समाधान वार्ताबाट हुन नसकेमा र विवादका पक्षहरु विवाद समाधानका अन्य उपायमा सहमत नभएमा उनीहरुमध्ये कुनै एक पक्षको अनुरोधमा सो विवादलाई निर्णयार्थ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय समक्ष पेश गरिनेछ ।

धारा १०

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघका सम्पूर्ण सदस्यहरु र यस महासन्धिको धारा ४ को प्रकरण १ मा उल्लेख भएका गैर सदस्य राष्ट्रहरुलाई निम्नलिखित कुराहरुको सूचना गर्नेछन्ः
(क) धारा ४ बमोजिम प्राप्त भएका हस्ताक्षर र अनुमोदनका लिखतहरु,
(ख) धारा ५ बमोजिम प्राप्त भएका सम्मिलनका लिखतहरु,
(ग) धारा ६ बमोजिम यो महासन्धि लागू हुने मिति,
(घ) धारा ७ बमोजिम प्राप्त भएका सूचना र संचारहरु,
(ङ) धारा ८ को प्रकरण १ बमोजिम प्राप्त भएका परित्यागका सूचनाहरु,
(च) धारा ८ को प्रकरण २ बमोजिमको खारेजी ।

धारा ११

१. चिनिया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाका प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक हुने यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको अभिलेखालयमा दाखिला गरिने छ ।
२. संयूक्त राष्ट्र संघका महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघका सम्पूर्ण सदस्यहरु र यस महासन्धिको धारा
४ को प्रकरण १ मा उल्लेख भएका गैर सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रमाणित प्रति पठाउने छन् ।