Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६२।२।२५

संशोधनः
१. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।२।१९
२. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।५।१९
३. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ – २०६४।४।२१
४. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६५ – २०६५।९।७
५. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६६ – २०६६।६।५

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरुको नाम “ट्राभल तथा ट्रेक· एजेन्सी नियमावली, २०६२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले पर्यटन ऐन, २०३५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “इजाजतपत्र” भन्नाले ट्राभल वा टे«कि· एजेन्सीको काम गर्नको लागि यस नियमावली बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

३. इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेः

ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्रको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

४. इजाजतपत्र दिने इजाजतपत्र दिने :

नियम ३ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि दरखास्त प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो दरखास्त उपर आवश्यक जाचबुझ गर्नेछ र जाचबुझ गर्दा
दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा पन्ध्र हजार रुपैया“ दस्तुर लिई अनुसूची–२ बमोजिमको ढाचामा इजाजतपत्र दिनेछ ।

५. कम्पनीको दर्ता तथा बैंङ्क ग्यारेण्टी सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) ट्राभल वा ट्रेकिंग · एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनु अघि देहाय बमोजिमको छ चालु वा चुक्ता पू“जी भएको फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेछ :–
(क) फर्मको हकमा ट्राभल एजेन्सीको लागि कम्तिमा ५ लाख रुपैंयाँ र ट्रेकिंग · एजेन्सीको लागि कम्तिमा ३ लाख रुपैया“,
(ख) कम्पनीको हकमा ट्राभल एजेन्सीको लागि कम्तिमा १० लाख रुपैया“ र ट्रेकिंग एजेन्सीको लागि कम्तिमा ६ लाख रुपैया“,
(२) इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिने ट्राभल वा टे«कि· एजेन्सीले इजाजतपत्र लिनु अघि इजाजतपत्रको अवधिभर सुरक्षण बापत ट्राभल एजेन्सीको हकमा कम्तिमा तीन लाख रुपैया“ र टे«कि· एजेन्सीको हकमा कम्तिमा दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी
मन्त्रालयको नाममा राख्नु पर्नेछ ।
(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि इजाजतपत्र लिई सकेका व्यक्तिले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :–
(क) उपनियम (१) बमोजिमको छ चालु वा चुक्ता पू“जी कायम गर्नु पर्ने,
(ख) उपनियम (२) बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टी मन्त्रालयको नाममा राख्नु पर्ने ।
(३क) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनियममा उल्लिखित म्यादभित्र चालू वा चुक्ता पूँजी कायम नगरेका वा मन्त्रालयमा बैङ्क ग्यारेण्टी नराखेका इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र
उपनियम (१) बमोजिम चालू वा चुक्ता पूँजी कायम गरी उपनियम (२) बमोजिम बैङ्क ग्यारेण्टी मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ
(३ख) उपनियम (३क) बमोजिमको अवधिभित्र छ चालु वा चुक्ता पू“जी कायम नगर्ने वा बैङ्क ग्यारेण्टी नराख्ने इजाजत प्राप्त व्यक्तिको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भएतापनि कुनै ट्राभल एजेन्सी वा  ट्रेकिंग  एजेन्सी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि आवश्यक चुक्ता पू“जी कायम गर्नु पर्ने छ ।

६. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरुः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ :
(क) नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्र ट्राभल वा टेकिङ्ग· गराउने,(ख) ट्राभल वा टेकिङ्ग गर्दा सम्बन्धित कामको लागि नियुक्त कामदारको मात्र सेवा लिनु पर्ने,
(ग) ट्राभल वा टेकिङ्ग· गर्दा वातावरणीय सरसफाइ वा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम गर्ने,
(घ) आफूले पाएको इजाजतपत्र कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने,
(ङ) ट्राभल वा टेकि· गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुराहरु पालन गर्ने,
(च) नियम १७ बमोजिमको आचार संहिता पालन गर्ने ।

७. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणः

(१) इजाजतपत्रको अवधि पा“च वर्षको हुनेछ ।
(२) इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै दश हजार रुपैया“ दस्तुर तिरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद समाप्त भएपछि कसैले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको थप नवीकरण दस्तुर तिरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछः–
छ(क) पहिलो तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको पच्चीस प्रतिशत,छ(ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र पनि कसैले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
छ(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नसकेको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा यो उपनियम प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले जति वर्षसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगराएको हो त्यति वर्षको प्रत्येक वर्षको लागि उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर लिई एक पटकको लागि नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ।

 

८. इजाजतपत्र खारेज गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः

(१) ऐनको दफा ७क. बमोजिम मन्त्रालयले इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पन्ध्र
दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिंग एजेन्सीलाई दिएको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

९. करार गराएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पर्यटकसँग जाने कामदारलाई काम गरेको अवधिको लागि अनुसूची–३ बमोजिम करार गराएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ ।

१०. कामदारलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक दरः

पर्यटकले आफ्नो साथमा जाने कामदारको नाइके तथा कामदारलाई अनुसूची–४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने छ ।

११. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) पर्यटकले ट्राभल वा टेकिङ्ग·को लागि प्रस्थान गर्नु अघि आÇनो साथमा जाने कामदारको नाईके तथा कामदारलाई ट्राभल वा टेकिङ्ग· एजेन्सीको अभियान समाप्त गरी नफर्केसम्मको लागि नेपाल राज्यभित्र संस्थापित बीमा कम्पनीबाट देहायको रकममा नघटने गरी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउनु पर्नेछः–

(क) कामदारको नाईकेको लागि तीन लाख पचास हजार रुपैया“,(ख) कामदारको लागि दुई लाख पचास हजार रुपैया“,(२) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गरिएको व्यक्तिको दुर्घटनामा परी अ·भ· वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बीमा कम्पनीबाट पाउनु पर्ने रकम निज वा निजको मृत्यु भएमा निजले इच्छाएको व्यक्ति भए त्यस्तो व्यक्ति र निज पनि नभए निजको नजिकको हकवालालाई दिलाई दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित पर्यटक तथा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको रकम पाउने व्यक्ति नाबालक भएमा निजले पाउने रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले मन्त्रालयमा बुझाउनु
पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यस्तो नाबालक बालिग नभएसम्म निजको पालन पोषणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनको लागि सो रकमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछ ।
(४) कामदारको नाईके वा कामदार दुर्घटनामा परी अ·भ· बाहेक अन्य चोटपटक लाग्दा गर्नु पर्ने औषधोपचारको लागि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा
पर्यटकले नेपाल राज्यमा संस्थापित बीमा कम्पनीबाट कम्तिमा पचास हजार रुपैयाँको बीमा गराउनु पर्नेछ ।

१२. वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः

पर्यटक तथा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ट्राभल वा टेकिङ्ग· गर्दा वा गराउदा विभिन्न शिविरमा आफूले प्रयोग गरेका सामान जम्मा गरी पानीघाट, धार्मिक स्थल वा सार्वजनिक महत्वको वा सन्धि सर्पन नपर्ने ठाउँमा लगी जलाउनु वा गाड्नु पर्नेछ ।

१२क. शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु पर्नेः

(१) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रमा उल्लेख गरेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा
त्यस्तो कार्यालय रहने स्थान समेत खुलाई स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकको माग बमोजिम शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिनेछ ।

१३. स्वीकृति विना मालसामान बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नहुनेः

इजाजत प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा अरु कुनै किसिमको सहुलियत पाई खरिद गरेको मालसामान मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कसैलाई बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

१४. इजाजतपत्र नलिई टिकटको खरीद–बिक्री (टिकेटि·) गर्ने वा एजेण्टको काम गर्न नहुनेः

कसैले पनि यस नियमावली बमोजिम ट्राभल एजेन्सीको इजाजतपत्र नलिई हवाई सेवाको टिकट खरिद–बिक्री (टिकेटि·) गर्ने वा जनरल सेल्स एजेण्ट (जि.एस.ए.) को रुपमा काम गर्न पाउने छैन ।

१५. रकम असूल गराई दिन सक्नः

(१) कुनै कामदारले ट्राभल वा टे«कि· एजेन्सीसंग लिन बाँकी रहेको पारिश्रमिक भराई पाउन मन्त्रालय समक्ष दरखास्त दिएमा र त्यसरी दिएको दरखास्त जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीद्वारा मन्त्रालयको नाममा राखेको बैंक ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा हुने गरी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले भुक्तानी दिएमा भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र पुनः बैंक ग्यारेण्टीको रुपमा मन्त्रालयको नाममा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

१६. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको श्रावण एक गतेदेखि पौष मसान्तसम्मको र माघ एक गतेदेखि असार मसान्तसम्मको आफ्नो कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन सो अवधि भुक्तान भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुसूची–५ बमोजिमको ढा“चामा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७. आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेः

मन्त्रालयले इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागु गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. निर्देशन दिन सक्नेः

नेपाल सरकारले ट्राभल वा टेकिङ्गव्यवसायको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ

अनुसूची–१ इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

श्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
ट्राभल/टेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न इच्छा भएकोले देहायका विवरण खुलाई यो दरखास्त गरेको छुः–

१. प्रस्तावित ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
(ग) धनी/शेयर धनी/प्रोप्राइटरको नाम र विवरणः
क्र.सं. नाम उमेर ठेगाना शेयर वा हिस्सा रकम प्रतिशत

२. ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीमा लगानी गरेको पूंजीः–
(क) अधिकृत पूँजीः  (घ) स्थिर पूँजीः
(ख) जारी पूँजीः (ङ) चालु पूँजीः
(ग) चुक्ता पूँजीः

३. ट्राभल/टेकिङ्ग· एजेन्सीको शाखा कार्यालय खोल्ने भएमा,–
(क) संख्याः
(ख) नेपाल राज्य भित्रः
(ग) नेपाल राज्य बाहिरः

४. आगामी तीन वर्षमा सेवा पु¥याउने अनुमानित पर्यटक संख्या तथा विदेशी मुद्रा आर्जन सम्बन्धी विवरणःवर्ष पर्यटकको संख्या विदेशी मुद्रा आर्जन पर्यटक ल्याउने प्रमुख देशहरु पहिलो दोस्रो तेस्रो /

५. प्रस्तावित जनशक्तिको विवरणः
संख्या टिकटअफिसर ट्राभल/टेकिङ्ग
अफिसर
प्रशासनिक
कर्मचारी
लेखाको कर्मचारी अन्य जम्मा

६. सवारी साधनको प्रस्तावित व्यवस्थाः
सवारी
साधन
संख्या भाडामा लिने खरिद गर्ने
बस
मिनिबस
माइक्रोबस
जीप
कार
अन्य

७. विदेशी ट्राभल तथा टेकिङ्ग· वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका एजेन्सीहरुस“ग सम्बद्ध कायम गरिने भएमा त्यसको,–
नामः                                                 फ्याक्सः
ठेगानाः                                             इन्टरनेटः
टेलिफोनः                                          इमेलः

८. अन्य कुनै कुरा भए ………………………..

९. संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः

(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
(२) फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र ।
(३) प्रोप्राइटर, साझेदारी वा संस्थापक शेयरधनी नेपाली नागरिक भए निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी र नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रवेशाज्ञा (भिसा) को प्रमाणित प्रतिलिपि । (दोस्रो संशोधनद्धारासंशोधित)
माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाउला ।
दरखास्तवालाको,–
सहीः
नामः
पूरा ठेगानाः
मितिः

अनुसूची–२ इजाजतपत्र

(नियम ४ सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र संख्या
श्री ………………………..
तपाईलाई ट्राभल÷टेकिङ्ग· एजेन्सीको काम गर्न यो इजाजतपत्र दिइएको छ ।

१. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
(ग) धनी/संस्थापक शेयर धनी÷प्रोप्राइटरको नाम र विवरणः

२. ट्राभल वा टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) मूल कार्यालय रहने ठेगानाः
(ग) शाखा कार्यालय रहने ठेगानाः
कार्यालयको छाप
इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,–
सहीः
नामः
पदः
कार्यालयः
मितिः

नवीकरणको विवरण इजाजतपत्रको अवधि नवीकरण दस्तुर तथा अन्य विवरण नवीकरण गरेको मिति
नवीकरण गर्ने अधिकारीको सही देखि सम्म

अनुसूची–३ (नियम ९ सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति र कामदार बीच भएको करार ………………….. को छोरा/छोरी/श्रीमती ………………….. जिल्ला ………….. गाउँ विकास
समिति÷नगरपालिका वडा नं. …… बस्ने वर्ष ….. को श्री …………………….. लाई ……… ट्राभल÷टे«कि· एजेन्सीबाट ………… क्षेत्रमा मिति …………….. देखि ……… सम्म ……………
दिनको लागि …………. काम गर्न गराउन दुबै पक्ष बीच निम्न लिखित सुविधा लिने दिने कुरामा सहमति भई यो करार गरेका छौं ।
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट दिइने सुविधाहरु
१.
२.
३.
कामदारको तर्फबाट इजाजतपत्र व्यक्तिको तर्फबाट
सहीः                                          सहीः
नामः                                          नामः
ठेगानाः                                       पदः
ठेगानाः
ईति सम्वत् …… साल …….. महिना ……. गते रोज ….. शुभ

 

अनुसूची–४ (नियम १० सँग सम्बन्धित)

(क) ३७०० मिटरसम्मको उचाईमा जाने कामदारको नाईकेलाई कम्तीमा तीन सय रुपैया“ र कामदारलाई कम्तीमा दुईसय पचास रुपैया“,
(ख) ३७०० मिटरभन्दा माथिको उचाईमा जाने कामदारको नाइकेलाई कम्तीमा तीनसय पचास रुपैया“ र कामदारलाई कम्तिमा तीनसय रुपैया“ ।

अनुसूची–५ (नियम १६ सँग सम्बन्धित) प्रतिवेदन

श्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
ट्राभल तथा टेकिङ्ग· एजेन्सी नियमावली, २०६२ को नियम १६ को प्रयोजनको लागि मिति ……… देखि ………. सम्मको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।
१. नेपाल राज्य भित्र तथा बाहिर पर्यटकको लागि ट्राभल तथा टे«कि·को व्यवस्था गरिएको सम्बन्धी विवरणः
(क) भित्रः
(ख) बाहिरः
२. (क) पर्यटकको संख्या (ट्राभल एजेन्सीको लागिः
राष्ट्रियता संख्या टिकेटि· टुर जम्मा
(ख) टेकिङ्ग· र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेको विवरण (टेकिङ्ग एजेन्सीको लागिः
पर्वतारोहण सम्बन्धी विवरण
टेकिङ्ग· सम्बन्धी विवरण पर्वतारोही दल पर्वतारोही संख्या साधारण क्षेत्र निर्देशित क्षेत्र नियन्त्रित क्षेत्र  जम्मा संख्या कूल संख्या

३. नेपाल राज्य भित्र र बाहिर आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार गराएको विवरणःउत्पादित प्रचार सामाग्री परिमाण प्रचार वा वितरण गरेको स्थान पटक

४. पर्यटकको निमित्त बुक गराइएको होटल र संख्याको विवरणःहोटलको नाम पर्यटक संख्या

५. अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आदिमा भाग लिएको विवरणःपर्यटन मेला सेल्स मिशन पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी र कार्यशाला विविध

६. पर्यटन व्यवसाय विकासको लागि विदेशबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुको विवरणः  आमन्त्रित व्यक्तिको नाम र देश पटक

७. आय व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनको विवरणः८. कर्मचारी सम्बन्धी विवरणः
नाम पद दरबन्दी संख्या नियुक्ति मिति तलब

९. कूल कारोबारमा मुद्रा स्थितिको विवरणः
स्वेदशी मुद्रा भारतीय मुद्रा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जम्मा

१०. कारोबारबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको विवरणः भारतीय मुद्रा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जम्मा
११. यस अवधिमा बुझाएको,–
(क) आयकरः
(ख) मूल्य अभिवृद्धि करः
(ग) पर्यटक सेवा शुल्कः

१२. (क) भौतिक पूर्वाधारको विवरणः विवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा सवारी साधन टेलिफोन फ्याक्स कम्प्यूटर टेण्ट
स्लिपि·ब्यागअन्य ट्रेकिङ्ग उपकरण
(ख) सुविधाबाट ल्याइएका भौतिक सामानको विवरणःविवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा सवारी साधन (नम्बर उल्लेख गर्ने)
अन्य
१३. ट्राभल वा टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको तर्फबाट,–
सहीः
पूरा नामः
पदः
टेलिफोनः
फ्याक्सः
इमेलः
वेभसाइटः
मितिः