प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

लालमोहर सदर मिति                                                                                                                     नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१३।७।१५                                                                                                                                          २०१३।७।२७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                             लालमोहर र प्रकाशन मिति

१. केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०                                                              २०२०।११।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                               २०६६।१०।७

२०१३ सालको ऐन नं. १०

… … …

प्रादेशिक बहुमुखी योजना कार्यान्वित गर्न बनेको ऐन कुनै क्षेत्रहरूमा बहुमुखी विकास योजनाहरू शीघ्रतापूर्वक कार्यान्िवत हुने व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराज बाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।