१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यस ऐनको नाम “प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ ।