३. विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकार

३. विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकार

विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारविकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकार विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारः दफा २ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले देहायबमोजिम गर्न सक्नेछ ः–

(क) तोकिएको अधिकृतहरूद्वारा सर्भे गर्न निर्देश दिने र यस्ता अधिकृतहरू विकास क्षेत्रको जुनसुकै जग्गा जमीनमा प्रवेश गर्न पाउने । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारासंशोधित ।

(ख) विकास योजना कार्यान्वित गर्न आवश्यक भएको बाटो, घाट, नहरहरू बनाउने र यस्तै अरू कामहरू गर्ने ।