परिच्छेद– ७ डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरु

परिच्छेद– ७ डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरु

३४. डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरु फर्छयाउने सम्बन्धमा नियमहरु बनाउने अधिकारः (१) कुनै कारण परी डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई फर्छयाउने  सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नियमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :–
(क) हुलाक अड्डाबाट डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई सोही अड्डामा राखी छोड्ने अवधि, र
(ख) डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाकवस्तुहरुको सूची प्रकाशित गर्ने ।

(३) डेलिभरी गर्न नसकेको हुलाक वस्तुलाई यस दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत बनेका नियमहरुले तोकिदिएको अवधिसम्म हुलाक अड्डामा राखिसकेपछि फिर्ता चिठ्ठी फाँटमा चलान गरी पठाइनेछ ।

३५. फिर्ता चिठ्ठी फाँटमा पठाएका डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई फर्छयाउने :    (१)दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता चिठ्ठी फाँटमा पठाइएको हुलाक वस्तुमा देहाय
बमोजिम गरिनेछः–
(क) हुन सकेमा ठेगानावाला कहाँ हुलाकबाट पुनः चलान गरी पठाउने वा
(ख) सो बमोजिम पठाउन नसकिने भएमा सो फाँटको सम्बन्धित कर्मचारीले गोप्य रुपबाट हुलाक वस्तु खोली पठाउनेको नाम र ठेगाना हेरी पुनः बन्द गर्ने ।
(२) पठाउनेको नाम र ठेगाना पत्ता लागेमा सो हुलाक वस्तुलाई कुनै थप महसुल वा दस्तुर नलिई वा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाई तोकिदिएको महसुल वा दस्तुर लिई पठाउने कहाँ हुलाकबाट फिर्ता पठाइनेछ ।

३६. डेलिभरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई अन्तिम रुपबाट फर्छयाउने : दफा ३४ र दफा
३५ अन्तर्गत फछ्र्याउन नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई नेपाल सरकारले नियमहरु बनाई कुनै अवधि तोकिदिएको भए सो अवधिसम्म फिर्ता चिट्ठी फाँटमा राखी छाडिनेछ र सोही नियमहरु अनुसार अरु कारवाही गरिनेछ ।
तर–
(क) त्यसरी बुझाउन नसकेका हुलाक वस्तुमा चिट्ठी भए नष्ट गर्ने र अरु हुलाक वस्तुको हकमा सडी गली नजाने किसिमको बिक्री योग्य चिज वस्तु वा नगद रकम भए त्यस्तो चिज वस्तु वा नगद
रकमलाई एक वर्षको अवधिसम्म फिर्ता चिट्ठी फाँटमा राखी छोडिनेछ र सो अवधिसम्म कसैले आफनो हक देखाउन नसकेमा नगद रकम भए नगदै र बिक्री योग्य चिज वस्तु भए बढाबढीमा
विक्री गरी आएको नगद रकमलाई नेपाल सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गरिनेछ ।

(ख) वैदेशिक हुलाक वस्तु भए जुन राष्ट्रबाट त्यस्तो हुलाक वस्तु प्राप्त हुन आएको हो त्यस्तो राष्ट्रसँग नेपाल सरकारको कुनै सम्झौता भएमा सोही सम्झौता बमोजिम र त्यस्तो सम्झौता नभएमा युनिभर्सल पोस्टल यूनियन (विश्व हुलाक संघ) को कन्भेन्सन अनुसार फर्छयाउन पर्छ ।