२. विकास क्षेत्रको सूचना

२. विकास क्षेत्रको सूचना

विकास क्षेत्रको सूचना ः तोकिएको जुनसुकै इलाकाको विकासको लागि बहुमुखी योजना तयार गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा सो क्षेत्रलाई विकास क्षेत्र भनी घोषित गर्न सक्नेछ ।