परिच्छेद—१० विविध

परिच्छेद—१० विविध

६९. अरु नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनलाई कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले अरु नियमहरु
पनि बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरुमा लेखिएका कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा बढीमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

 

७०. अधिकार सुम्पन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त नियम बनाउने अधिकार बाहेक कुनै वा सबै अधिकार महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको कुनै अधिकार महानिर्देशकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई  क्षेत्रीय निर्देशक वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

७१. खारेजी : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु, आदेश वा सूचनाहरुमा लेखिएको
कुरासँग बाझिए जति नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थानुसार यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, आदेश वा सूचनासँग मिल्ने गरी संशोधन भएको मानिनेछ ।