निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

                                                                                                                                              लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१३।१०।१२
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                     प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन                                                               २०६६ – २०६६।१०।७

२०१३ सालको ऐन नं. १८
……………..
निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन
वन जङ्गल राष्ट्रिय धनको एक आवश्यक भाग भएको हुनाले राष्ट्रिय धन नाश हुनबाट रोक्न र
देश तथा जनताको हितका लागि उत्तमरुपले वन जङ्गलको संरक्षण व्यवस्था तथा उपयोग गर्नको निमित्त
निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलका
सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ