६. प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बार

६. प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बार

प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारे प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बार प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारे तत्कालिन लागू रहेको कुनै नेपाल कानूनसँग बाझिएतापनि यो ऐन लागू हुनेछ।