१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ ।