परिच्छेद–४ कोष, हिसाव र लेखापरीक्षण

परिच्छेद–४ कोष, हिसाव र लेखापरीक्षण

१६. निगमको कोष : (१) निगमको एक छुट्टै आफ्नो कोष रहनेछ । निगमको सबै आम्दानी सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिने छ ।

(२) निगमले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको ठाउँमा भए सोही बैंकमा र नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको ठाउँमा भए समितिले तोकिदिएको बैंकमा राख्नेछ । निगमको काम कारवाईलाई विदेशमा पनि कोष राख्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिफारिश गरेको
बैंकमा नेपाल सरकारकोस्वीकृति लिई राख्नेछ ।
स्पष्टीकरण : बैंक भन्नाले बैंकको शाखा, प्रशाखा समेतलाई जनाउँछ ।

१६क. चार महिनाभित्र वासलात तयार पारी लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने : निगमको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र निगमले आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार पारी लेखापरीक्षण समेत गराउनु पर्नेछ ।

१७. लेखापरीक्षण : निगमको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
१८. लाभहानी : हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा सो वर्षमा हुन आएको मुनाफाबाट रिजर्भ डिप्रिसिएशन र यस्तै आवश्यक अरू रकम निगमका तजवीजले पर सारिसकेपछि बांकी रहन आएको रकम नेपाल सरकारमा दाखिल गरिनेछ । कथं कदाचित नोक्सानी हुन आएमा त्यसको पूर्ति नेपाल सरकारबाट गरिनेछ ।
१९. हानी नोक्सानी बारे निगमका अधिकारीहरूको जवाफदेही : निगमका सञ्चालक, महाप्रबन्धक र कर्मचारीले पाएको अख्तियारी बमोजिम कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको वा जानी जानी बेहिसाव गरेको रहेनछ भने पर्न आएको हानी नोक्सानी वापत निजहरू व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर कसैले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम प्रतिकूल काम गरेबाट भएको दण्ड सजाय व्यहोर्नमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा दिएको मानिने छैन ।