६. दण्ड सजाय

६. दण्ड सजाय

कसैले दफा ३ वा ४ बमोजिम बुझाउन ल्याएको नेपाली मुद्रा बुझी नलिएमा निजलाई रू. १००।– एक सयदेखि रू. १०००।– एक हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।