रेडियो ऐन, २०१४

रेडियो ऐन, २०१४

लालमोहर मिति २०१४।१२।१९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०१५।१।४
संशोधन गर्ने ऐन                                                                        लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०             -२०२०।११।१६
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                         -२०३१।४।१८
३. रेडियो (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४६                                                 -२०४६।७।११
४. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                     -२०४७।७।१४
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                   -२०४८।२।१६
६. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७                     -२०५७।१०।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
७. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३                                    -२०६३।४।२३
८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६    -२०६६।१०।७
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                 -२०७२।११।१३
२०१४ सालको ऐन नं. २६
………
नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रित र नियमित गर्ने ऐन
नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रित र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।