७. नेपाल सरकारको बाधा अडकाउ हटाउने अधिकार

७. नेपाल सरकारको बाधा अडकाउ हटाउने अधिकार

यो ऐनको दफाहरु कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा फुकाउनको लागि राजपत्रमा प्रकाश गरी चाहिंदो
आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो हरएक आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।