८. जफत भएको रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्ने

८. जफत भएको रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्ने

दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत जफत भएका सबै रेडियो यन्त्र र बेवारिस रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्नेछ ।