९. मूल ऐनको दफा ९क. मा संशोधन

९. मूल ऐनको दफा ९क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९क. को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छ ः–
“(ग१) दफा ७२ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजिम नसिहत पाएको छ
महिनासम्म,