१६. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन

१६. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २२ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएकोछ ः–
“(ग१) कुनै कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा,”