१९. मूल ऐनको दफा २६क. मा संशोधन

१९. मूल ऐनको दफा २६क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २६क. को उपदफा (१) मा
रहेका “ऐन बमोजिम” भन्ने शब्दहरु पछि “स्तरवृद्धि वा” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।