२१. मूल ऐनको दफा ३० मा संशोधन

२१. मूल ऐनको दफा ३० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३० को अन्त्यमा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकोछ ः–
“तर दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र
उपदफा (२) को व्यवस्था तुरुन्त लागू हुनेछ ।