२२. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३२ को

२२. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३२ को

(१) “स्वास्थ्य सेवाको समूह वा उपसमूहभित्रका” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
(२) खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) को सट्टा देहायको उपखण्ड (१) राखिएकोछ ः–
“(१) “अध्ययन” भन्नाले स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित बिषयमा गरिने
अध्ययनलाई जनाउनेछ ।”