२३. मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३३ को

२३. मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३३ को

(१) खण्ड (क) मा रहेको “कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दको सट्टा “कर्मचारी र निजामती
सेवाका सो सरहका कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।
(२) खण्ड (ख) मा रहेको “कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दको सट्टा “कर्मचारी र निजामती
सेवाका सो सरहका कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।
(३) खण्ड (ग) मा “कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दको सट्टा “कर्मचारी र निजामती सेवाका
सो सरहका कर्मचारीलाई” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।