२७. मूल ऐनको दफा ७५ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ७५ को सट्टा देहायको दफा ७५ राखिएकोछ

२७. मूल ऐनको दफा ७५ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ७५ को सट्टा देहायको दफा ७५ राखिएकोछ

“७५. विभागीय सजाय दिने अधिकार ः

(१) दफा ७२ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ ।
(२) दफा ७२ को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहायको अधिकारी वा निकायलाई हुनेछः–
(क) एघारांै तह र सोभन्दा माथिको तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई                        – नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्
(ख) छैठांै, सातौं, आठौं, नवौं र दशौं तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई                      – मन्त्रालयको सचिव
(ग) चौथो र पाचौं तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई                                                     – सम्बन्धित विभागीय/कार्यालय प्रमुख”