गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३

गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३

प्रमाणिरण र प्रकाशन मिति
२०६३।७।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. १७
गरीबी निवारण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  समाजका गरीब तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागितामा गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउन र गरीबी निवारण कार्यमा संलग्न संस्थाहरुलाई अनुदान तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्न गरीबी निवारणसम्बन्धी एक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।