परिच्छेद–३ कोषको स्रोत, परिचालन तथा व्यवस्थापन

परिच्छेद–३ कोषको स्रोत, परिचालन तथा व्यवस्थापन

८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने – (१) कोषले आफ्नो उद्देश्यअनुरुपको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा व्यक्तिबाट सहयोग, अनुदानलगायत अन्य आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तर, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा विदेशी व्यक्तिसँग आर्थिक स्रोत लिनुअगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम तथा विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा विदेशी व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदानको रकम नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरी कोषलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।

९. सहयोगी संस्थालाई परिचालन गर्ने – कोषले गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सहयोगी संस्थालाई छनौट गरी तोकिएबमोजिम अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

१०. सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गर्ने – (१) कोषबाट निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका समुदायमा आधारित भई गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्थालाई यस ऐनबमोजिम उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कोषले परिचालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचालित हुन चाहने संस्थाले तोकिए बमाजिम कोषमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सामुदायिक संस्थालाई कोषले तोकिएबमोजिम अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।