परिच्छेद–४ सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–४ सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

११. सञ्चालक समितिको गठन – (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीहरुको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ ।
(२) सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष वा सदस्य वाकम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट योगदान पु¥याई कम्तीमा सात वर्षकोअनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा १२ को प्रक्रियाबमोजिम नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय – सदस्य

(ज) गरीबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याई राष्ट्रियजीवनमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु र राष्ट्रिय जीवनमा समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह र क्षेत्रका व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत पाँचजना – सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम नेपाल सरकारले सदस्य मनोनयन गर्दा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निज पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिमकोसदस्य मनोनीत गर्दा गैर राजनैतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(६) समितिले आवश्यक देखेमा गरीबी निवारण कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) बाह्य स्रोत र साधनको परिचालन कार्यक्रम संयोजन गरी गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यक देखेमा सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(८) गरीबी निवारण कोषको कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिव हुनेछ ।
१२. छनौट समिति – (१) दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयन गर्ने
प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न देहायबमोजिम एउटा छनौट समिति रहनेछः –
(क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – संयोजक
(ख) गरीबी निवारणको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छनौट समितिले उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्दा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३) छनौट समितिले उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस गरेको तीनजनामध्येबाट कुनै एकजनालाई नेपाल सरकारले उपाध्यक्षको लागि मनोनयन गर्नेछ ।
(४) छनौट समितिले उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न नाम छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठकसम्बन्धी कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१३. समितिको बैठक र निर्णय – (१) एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटकमा नघट्ने गरी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर दुईवटा बैठकबीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) समितिको सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
तर कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफलको लागि बस्ने बैठकको लागि कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थिति आवश्यक हुनेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिले गरेका निर्णयहरु समितिको सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(७) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

१४. सदस्यता कायम नरहनेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (
ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः –
(क) मृत्यु भएमा,
(ख) पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) पदबाट निजले राजिनामा दिएमा,
(घ) कुनै सूचना नदिई लगातार तीनपटक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) यस ऐनको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको वा कोषको काममा निष्क्रिय रहेको वा सहयोग नगरेको वा कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको वा कोष वा समितिको नीति, निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा समितिको सदस्य पदबाट हटाउन आवश्यक छ भनी समितिको कुनै सदस्यले पेश गरेको प्रस्ताव समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुबाट पारित भएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, प्रस्तावमा छलफल गर्ने तथा प्रस्तावउपर मतदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

१५. कामकारबाही बदर नहुने – समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै कामकारबाही भएको भए तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो कामकारबाही बदर हुने छैन ।

१६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने – (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यावधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

१७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार – अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) कोषको कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त उपाध्यक्षलाई आवश्यक निर्देशन
दिने,
(ख) कोषलाई प्रभावकारीरुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने गराउने।

१८. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार – (१) उपाध्यक्ष कोषको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ र निजले अध्यक्षको निर्देशनमा कोषको कामकाज सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक उपाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः –
(क) कोषको दैनिक कार्य सुचारुरुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने,
(ख) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण गर्ने गराउने,

(ग) कोषको वार्षिक प्रतिवेदन समयमै तयार गर्न लगाउने,
(घ) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने।