होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२३।६।९
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७
३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजनर खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३०

६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०२३ सालको ऐन नं. १८

होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न बनेको
ऐन
प्रस्तावना ः सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हित कायम राख्नको लागि
होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो
ऐन बनाई बक्सेकोछ ।