Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–५ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१९. कार्यकारी निर्देशक – (१) कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक विकास वा गरीबी निवारणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि समितिले उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै व्यक्तिलाई  कार्यकारी निर्देशकको पदमा बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कामकारबाही गरेमा वा भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएमा वा समितिको नीति निर्देशनविपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई कार्यकारी
निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

२०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार – (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहायबमोजिम हुनेछ –
(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ) कोषको दैनिक कार्यको सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्य गर्ने,
(ङ) कोषको अनुदान तथा सहयोगमा कार्यान्वयन गरिएका गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रगतिविवरण समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(छ) कोषको निमित्त आवश्यक रकम जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२१. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) कोषको काम सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नका लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्।
(२) कोषका कर्मचारी तोकिएबमोजिम करारमा नियुक्ति गरिनेछ ।
(३) कोषका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन्।