परिच्छेद–६ कोष तथा लेखापरीक्षण

परिच्छेद–६ कोष तथा लेखापरीक्षण

२२. कोष – (१) कोषको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान,
(ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान,
(ग) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राज्यस्थित कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
तर कोषको सञ्चालन खर्च आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम रु. पचास करोडसम्म भए सात प्रतिशत, पचास करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म भए तीन करोड पचास लाख वा पाँच प्रतिशतले जुन बढी हुन आउँछ सो रकम र एक अर्बभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि पाँच
करोड वा चार प्रतिशतले जुन बढी हुन आउँछ सो रकमभन्दा बढी हुनेछैन ।
(४) कोषको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२३. लेखा र लेखापरीक्षण -(१) कोषको आय–व्ययको लेखा तोकिएबमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् ऐन, २०५३ बमोजिम नाम दर्ता भएको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्बाट कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) कोषको आय–व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून अनुसार महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको वार्षिक हिसाब–किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।