९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध

९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध

कुनै होटेल वा पसलको मालिकले मदिरा लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफनो होटेल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन ।