संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४

संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति
२०७४।४।२९

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ९

आकस्मिक कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः आकस्मिक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।