संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२८।१२।२०

संशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३

२. अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८

४.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४

                        ७. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६।१।२

२०२८ सालको ऐन नं. १७

साना मुद्दाहरूको संक्षिप्त कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन