१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१)         यस ऐनको नाम “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८” रहेकोछ ।

(२)          यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी  तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ