६. उजुरी र लिखत प्रमाणको नक्कल प्रतिवादीलाई दिनु पर्ने

६. उजुरी र लिखत प्रमाणको नक्कल प्रतिवादीलाई दिनु पर्ने

(१)          प्रहरीद्वारा कारवाई चलाइएको मुद्दामा प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा भए उजुरी दर्ता हुनासाथ सो उजुरी र  तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणहरूको एक एक प्रति नक्कल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले प्रतिवादीलाई दिनु पर्छ ।

(२)          दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई चलेको मुद्दामा सो उपदफामा उल्लिखित पर्चा र तत्सम्बन्धी लिखतप्रमाणको एक एक प्रति नक्कल अदालतले प्रतिवादीलाई बयान गराउनु भन्दा अगावै दिनु वा समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाउनु पर्छ ।

(३)          उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रत्येक वादीका निमित्त एक एक प्रतिको हिसाबले उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको नक्कल प्रतिहरू वादीले उजुरीकासाथ अदालतमा पेश गर्नुपर्छ र अदालतले सो नक्कल प्रतिवादीलाई समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाई दिनुपर्छ ।

तर एकाघरका प्रतिवादीहरू जति जना भएपनि उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको एक एक प्रति नक्कल मात्र पेश गरे वा पठाए पुग्नेछ ।

(४)          यस दफा बमोजिम प्रतिवादीलाई दिनु वा पठाउनु पर्ने नक्कल नदिई वा नपठाई मुद्दाको कारवाई भएको रहेछ भने सो कारवाई बदर हुनेछ ।

(५)          दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समाव्हान वा इतलायनामा टाँस भएकोमा सो समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाइएको नक्कल प्रतिहरू सो समाव्हान वा इतलायनामा तामेल गर्न जाने कर्मचारीले अदालतमा फिर्ता बुझाउनु पर्छ र प्रतिवादीले सो नक्कल प्रतिहरू जहिलेसुकै पनि अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।