भाषा आयोग ऐन, २०७४

भाषा आयोग ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण मिति    -२०७४।६।३०
संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४०

भाषा अायाेगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन 
प्रस्तावना : भाषा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।