Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.