१४. बचाउ र खारेजी

१४. बचाउ र खारेजी

(१) यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पनि सो कारणले मात्र भैसकेको कारवाई बदर हुने छैन ।
(२) यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएदेखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायका नेपाल ऐन खारेज गरिएका छन्ः–
(क) तथ्याँक ऐन, २०१५ को दफा १० को उपदफा (२) मा रहेको “यो ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कारवाई ठाडो जाँचबुझद्वारा गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश ।
(ख) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२ मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द र दफा २६ ।
(ग) वन ऐन, २०१८ को दफा ९, दफा १५ को उपदफा (२) र दफा ५६ को उपदफा (१) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्दहरू र दफा १८ ।
(घ) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४९, ५०, ५१, ५३ र ५४ ।
(ङ) भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ को दफा ३ मा रहेको “फौज्दारी मुद्दा सरहको ठाडो” भन्ने वाक्यांश ।
(च) कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “ठाडो जाँचबुझ र अन्य आवश्यक कारवाई गरी” भन्ने वाक्यांश ।
(छ) राजमार्ग निर्माण ऐन, २०२१ को दफा ९ मा रहेको “र यस सम्बन्धमा” भन्ने शब्दहरू देखि “हुनेछ” भन्ने शब्दहरूसम्म ।
(ज) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ को दफा ४० को उपदफा (२) मा रहेको “हुने र त्यस्तो मुद्दामा “भन्ने शब्दहरूदेखि “सबै अधिकार” भन्ने शब्दहरूसम्म ।
(झ) संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द ।
(ञ) राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ को दफा ५ को उपदफा मा रहेको “ठाडो बुझी” भन्ने शब्दहरू ।