परिच्छेद–३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।
(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) कुलपति – अध्यक्ष
(ख) सहकुलपति – उपाध्यक्ष
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने)– सदस्य
(घ) उपकुलपति – सदस्य
(ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा
सभाबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(च) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य
(झ) शिक्षाध्यक्ष – सदस्य
(ञ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ट) निर्देशक – सदस्य
(ठ) ……………
(ड) शिक्षकहरूमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना– सदस्य
(ढ) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ण) दलित, आदिवासी÷जनजाति तथा पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिलासहित कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत चारजना – सदस्य
(त) चन्दादाताहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(थ) प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(द) पिछडिएको क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(ध) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बा“की अवधिको लागि सो पदमा पहिले
जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
(५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) प्रतिष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ख) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने,
(घ) प्रतिष्ठानको तर्फ बाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने,
(ङ) तोकिए बमोजिम मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने,

(च) आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतिष्ठानका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने,
(छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ज) प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
(झ) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृत गर्ने,
(ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने,
(ट) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।