३. हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने

३. हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने

कसैले पनि देहायका कार्य गर्न गराउन हुँदैनः–
(क) स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार
वा हातपात गर्न,
(ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न ।