नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५५।११।२७
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                  २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५            २०७५।११।१९
२०५५ सालको ऐन नं. २४
…………
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना – नेपाल ……….. मा पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित
गराउन तथा पशु चिकित्सकहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्को स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।