Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५. समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्नको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछः–
(क)    प्रमुख विशेषज्ञ, नीति, योजना तथा अनुगमन र गुणस्तर मापन तथा नियमन, मन्त्रालय      -अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ – सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ – सदस्य
(च) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल – सदस्य

(२) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.