Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – २ परिषद्को स्थापना, गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. परिषद्को स्थापना – पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गराउन, बैज्ञानिक
ढङ्गले परिचालन गर्न तथा पशु चिकित्सकहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था
गर्न नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को स्थापना गरिएकोछ ।

४. परिषद् स्वशासित संस्था हुने – (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र
संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) परिषद्को सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आफनो छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न
वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफनो नामबाट नालेस उजूर गर्न र परिषद्उपर पनि सोही
नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

५. परिषद्को गठन – (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु
रहने छन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट मनोनीत “क” श्रेणीको दर्तावाल
पशु चिकित्सक – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्वाचित

दुईजना पशु चिकित्सक – उपाध्यक्ष
(ग) नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा
“ख” श्रेणीको दर्तावाल पशुचिकित्सक दुईजना – सदस्य
(घ) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्वाचित
पाँचजना पशु चिकित्सक – सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, नेपाल भेटेनरी एसोसिएशन – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नु पर्ने काम
गर्ने गरी नेपाल सरकारले समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन भएको समिति एक वर्षभन्दा
बढी अवधिको लागि कायम हुने छैन ।

६. सदस्यको पदावधि – (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको
सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरु यस ऐनमा लेखिएका
अन्य कुराहरुको अधीनमा रही पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने छन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा
त्यस्तो रिक्त हुन आएको सदस्यको पद बाँकी अवधिको लागि मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्न
सकिनेछ ।
तर छ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि निर्वाचन वा मनोनयन गरिने छैन ।

७. सदस्यको निमित्त अयोग्यता – देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा मनोनीत वा निर्वाचित
हुन सक्ने छैन -–
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको,
(ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय
पाएको, र
(ङ) मगज बिग्रेको ।

८. परिषद्को सदस्यता कायम नरहने ः देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता कायम रहने छैन ः–
(क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ग) परिषद्लाई कारण सहितको पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटकसम्म परिषद्को
बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
(घ) मृत्यु भएमा ।

९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) पशु चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रुपबाट संचालन गर्नको लागि आवश्यक नीति,
योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) पशु स्वास्थ्य सेवा र तत्सम्बन्धी प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, स्तरीय, मर्यादापूर्ण र
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी
कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(ग) पशु औषधि, जैविक पदार्थ, पशुको दाना, चल्ला तथा पशु उत्पादन सामग्रीलाई
गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई
बुझाव दिने ।
(घ) पशु चिकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित योग्यता पूरा गरेका
पशु चिकितसकहरुको नाम दर्ता गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने ।
(ङ) दर्तावाल पशु चिकित्सकहरुले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने ।
(च) पशु चिकित्सा शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गरेका
प्रमाणपत्र तथा उपाधिहरुलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने ।
(छ) पशु चिकित्सा र पशु स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक
परामर्श दिने ।
(ज) पशु औषधिको खोज वा आविष्कार गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहने ।
(झ) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हासिल गरिएका पशु चिकित्सासंग सम्बन्धित अनुसन्धान वा
अनुभवहरुको आदान प्रदान गरी नेपालको लागि उपयुक्त हुने कुराहरु लागू गर्न
नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ञ) दर्तावाल पशु चिकित्सकले आचार संहिताको पालन नगरेमा तोकिए बमोजिमको
कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम परिषद्बाट हटाउने ।
(ट) परिषद्को उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

१०. परिषद्को बैठक र निर्णय ः (१) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षमा चारपटक बस्नेछ ।
(२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा
परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको
व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(६) परिषद्को निर्णय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.