परिच्छेद – ३ नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ३ नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

११. नाम दर्ता नगराई व्यवसाय गर्न नहुने ः यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परिषद्मा
नाम दर्ता नगराएको कुनै पनि व्यक्तिले पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न हुँदैन ।

१२. नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिनेः (१) परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिए
बमोजिमको ढाँचामा परिषद्समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पशु चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले यो ऐन
प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र परिषद् समक्ष नाम दर्ता गराउनका लागि उपदफा (१)
बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्त
साथ आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र, उपाधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात र तोकिए
बमोजिमको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१३. दरखास्त उपर कारबाही र दर्ताको प्रमाणपत्र ः (१) दफा १२ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर
रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा नाम दर्ता गर्न सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित समितिले योग्यता
सम्बन्धी उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन भन्ने कुराको समेत
जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा परिषद्ले
दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा
रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निजलाई तोकिएको ढाँचामा
दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा
रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

१४. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने र पुनः दर्ता गर्ने ः (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दर्तावाल पशु
चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने छैन ः–
(क) मगज बिग्रेको,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(घ) आचार संहिता पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले
प्रस्ताव पारित गरेको ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजिमको अवस्था परी दर्ता किताबबाट
नाम हटाइएको पशु चिकित्सकले मनासिब माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन
दरखास्त दिएमा र परिषद्ले निजको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा परिषद्को दुई तिहाई
बहुमतको निर्णयबाट नाम दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई
त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

१५. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ः धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ
भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो
व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

१६. पशु चिकित्सकहरुको श्रेणी ः यस ऐन बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको
लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएका पशु चिकित्सकहरुलाई देहाय बमोजिमको श्रेणीमा
राखिएकोछ ः–
(क) “क श्रेणी” ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा
विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव
भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर

उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको वा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल
गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त
शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल
सरकारको सेवामा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा वा
विश्वविद्यालयमा कम्तीमा सहप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक ।
(ख) “ख श्रेणी” ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा
विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव
भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी
सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण
संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा
कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु
चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको सेवामा
कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा वा विश्विद्यालयमा कम्तीमा
उपप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक ।
(ग) “ग श्रेणी” ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा कम्तीमा
स्नातक उपाधि हासिल गरेको पशु चिकित्सक ।
१७. मान्यताको लागि दरखास्त दिने ः (१) कुनै शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा
डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा यस्तै अन्य उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सोको मान्यताको लागि
परिषद्समक्ष तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त उपर छानविन गरी परिषद्ले मान्यता दिएको
डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नाम नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशन गरिनेछ ।

१८. व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना बदलेमा सूचना गर्नु पर्ने ः कुनै दर्तावाल पशु चिकित्सकले आफनो
व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना परिवर्तन गरेमा एक महिनाभित्र रजिष्ट्रारलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।