परिच्छेद–७ विद्यापरिषद्, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय

परिच्छेद–७ विद्यापरिषद्, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय

१४. विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हु“दाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको कर्णाली अञ्चल अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ ।
(३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, गराउनको लागि अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
(२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।