परिच्छेद – ६ विविध

परिच्छेद – ६ विविध

२३. परिषद्को विघटन – (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम
आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको वा बराबर अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा
त्यस्तो अधिकारभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली
बमोजिम आफनो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधार
गर्न वा सच्याउन नेपाल सरकारले परिषद्लाई निर्देशन दिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम परिषद्ले आफनो काम कारबाही
सुधार गर्न वा सच्याउन नसकेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि अर्को परिषद् गठन नभएम्म
परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफनो जिम्मामा राखी यो ऐन वा यस ऐन
अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम परिषद्ले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार नेपाल सरकार आफैंले
प्रयोग गर्न वा समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले
दफा ५ बमोजिम नयाँ परिषद्गठन गर्नेछ ।

२४. समिति गठन गर्न सक्नेः (१) परिषद्ले आवश्यकतानुसार विभिन्न विषय समिति तथा अन्य
समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित विषय समिति तथा अन्य समितिहरुको काम, कर्तव्य र
अधिकार तथा कार्यावधि परिषद्लेतोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा – सदस्य तथा दफा २४ बमोजिम गठन भएको विषय
समिति तथा अन्य समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी ः दफा २७ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान
तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी वा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. कसूर तथा दण्ड सजाय -(१) दफा ११ बमोजिम परिषद्मा नाम दर्ता नगराई पशु चिकित्सा
व्यवसाय गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा
तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियमावलीको विपरीत हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

२८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क – परिषद्ले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत
राख्नु पर्नेछ ।

२९. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार – (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले
आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत
भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
(२) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही परिषद्ले आवश्यक
विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।