Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने

समितिले देहायको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबबाट हटाउनेछः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम निजले स्वास्थ्य सेवाको काम गर्न नपाउने भएको
जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा,
(ख) निजले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा,
(ग) निजले आफ्नो नाम दर्ता किताबबाट हटाई पाउन समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
(घ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रचलित कानून बमोजिम रद्द भएमा ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.