१०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने

१०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने

समितिले यस ऐन बमोजिम दर्ता कायम रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।