कम्पनी ऐन, २०६३

कम्पनी ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण मिति          -२०६३।७।१७
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                                  -२०६४।५।९
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                        – २०७२।११।१३
३. कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४                                                                         -२०७४।१।१९

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

२०६३ सालको ऐन नं. १८
कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरी मुलुकको
आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी
सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।