Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाउपर क्षतिपूर्ति
माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिरक्षा
गर्दा लागेको मनासिब खर्च समितिले व्यहोर्नेछ ।
तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन
गएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने
छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च माग गर्न चाहने
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको विवरण समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.